स्फटिक श्रीयंत्र # Sphatik Shriyantra

1299

आपल्या घरात सुखसमृद्धी यावी, भरभराटी व्हावी, यासाठी वास्तुतथास्तू श्री यंत्र देवघरात स्थापन करावे.सर्व यंत्रांचा राजा म्हणजे श्री यंत्र आहे. याची पूजा व उपासनेमुळे लक्ष्मीकृपा होते,भरभराटी होते. (यंत्र कसे सिद्ध करावे, कोठे ठेवावे याची स्पेशल माहिती प्रिंटेड स्वरूपात यंत्रासोबत दिली जाते.)

Sphatik Shriyantra : In order to bring happiness and prosperity in your home, Vastutathastu Shri Yantra should be installed in the temple. The king of all yantras is Shri Yantra. Due to its worship and adoration, there is Lakshmi Kripa,there is prosperity. (Information on how to prove the yantra , where to keep it is given along with the yantra in printed form.)
Contact Us
Locate Us
error: Content is protected !!